[1]
รุ่งเรืองว. 2021. พิษวิทยาของพืชกระท่อม. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล. 30, 2 (ม.ค. 2021), 118-124.