[1]
นิ่มสมบูรณ์ธ. 2021. พิษวิทยาของกัญชา. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล. 30, 2 (ม.ค. 2021), 125-136.