[1]
แซ่ลิ้ม น. และ กฤษณะประสิทธิ์ ป. 2021. การใช้ยากลุ่ม statin เป็นยาใช้ภายนอก ในกลุ่มอาการ CHILD . วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล. 31, 2 (ส.ค. 2021), 177–194.