[1]
นิ่มสมบูรณ์ ธ. และ นิ่มสมบูรณ์ น. 2021. เห็ดพิษ. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล. 31, 2 (ส.ค. 2021), 73–87.