[1]
สุวรรณรัตน์ ร. และ ใจสมคม ว. 2023. โคลชิซินเหนี่ยวนำให้เกิดอาการปลายประสาทอักเสบในผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง: รายงานกรณีศึกษา. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล. 33, 3 (ธ.ค. 2023), 308–319.