[1]
อิมสมบูรณ์ อ., สุธีรศานต์ ย. และ แก้วกัน พ. 2023. ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เกิดภาวะเลือดออกใต้ผิวหนังขนาดใหญ่หลังได้รับยากลุ่มเฮพารินที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล. 33, 3 (ธ.ค. 2023), 320–337.