(1)
ปกหน้า สารบัญ บทบรรณาธิการ. Thai J Hosp Pharm 2021, 30, 91-104.