(1)
สธนเสาวภาคย์ ก.; อริยวังโส อ.; วิมลสาระวงค์ น. ความเข้ากันได้ของแคลเซียมกลูโคเนตและโซเดียมกลีเซอโรฟอสเฟตในสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำสำหรับทารกแรกเกิดที่ประกอบด้วยสารละลายกรดอะมิโนในชื่อการค้าอะมิพาเรน. Thai J Hosp Pharm 2021, 30, 105-117.