(1)
รุ่งเรืองว. พิษวิทยาของพืชกระท่อม. Thai J Hosp Pharm 2021, 30, 118-124.