(1)
นิ่มสมบูรณ์ธ. พิษวิทยาของกัญชา. Thai J Hosp Pharm 2021, 30, 125-136.