(1)
นิ่มสมบูรณ์ ธ.; นิ่มสมบูรณ์ น. เห็ดพิษ. Thai J Hosp Pharm 2021, 31, 73-87.