(1)
เลื่อนผลเจริญชัย จ.; สุขสิริวรพงศ์ จ.; เลาหจีรพันธุ์ ม.; จันทร์ต้น ด.; จินากุล น. การศึกษาความคงสภาพของยาเตรียมเฉพาะคราวซิลเดนาฟิลรูปแบบยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทาน. Thai J Hosp Pharm 2021, 31, 1-13.