(1)
สุวรรณรัตน์ ร.; ใจสมคม ว. โคลชิซินเหนี่ยวนำให้เกิดอาการปลายประสาทอักเสบในผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง: รายงานกรณีศึกษา. Thai J Hosp Pharm 2023, 33, 308-319.