(1)
อิมสมบูรณ์ อ.; สุธีรศานต์ ย.; แก้วกัน พ. ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เกิดภาวะเลือดออกใต้ผิวหนังขนาดใหญ่หลังได้รับยากลุ่มเฮพารินที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ. Thai J Hosp Pharm 2023, 33, 320-337.