ฉบับเต็ม. (2021). วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล, 30(2). ืบค้น จาก https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/248548