รุ่งเรืองว. (2021). พิษวิทยาของพืชกระท่อม. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล, 30(2), 118-124. ืบค้น จาก https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/248551