เทียนสุวรรณภ., & สรวลเสน่ห์ธ. (2021). ATP Citrate Lyase Inhibitors: A Novel Target for Treatment of Dyslipidemia. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล, 30(2), 149-168. ืบค้น จาก https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/248554