ฉบับเต็ม. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล, v. 30, n. 2, 3 ม.ค. 2021.