สธนเสาวภาคย์ก.; อริยวังโสอ.; วิมลสาระวงค์น. ความเข้ากันได้ของแคลเซียมกลูโคเนตและโซเดียมกลีเซอโรฟอสเฟตในสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำสำหรับทารกแรกเกิดที่ประกอบด้วยสารละลายกรดอะมิโนในชื่อการค้าอะมิพาเรน. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล, v. 30, n. 2, p. 105-117, 3 ม.ค. 2021.