สธนเสาวภาคย์ ก.; อริยวังโส อ.; วิมลสาระวงค์ น. ความเข้ากันได้ของแคลเซียมกลูโคเนตและโซเดียมกลีเซอโรฟอสเฟตในสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำสำหรับทารกแรกเกิดที่ประกอบด้วยสารละลายกรดอะมิโนในชื่อการค้าอะมิพาเรน. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล, [S. l.], v. 30, n. 2, p. 105–117, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/248550. Acesso em: 4 ธ.ค. 2022.