รุ่งเรืองว. พิษวิทยาของพืชกระท่อม. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล, v. 30, n. 2, p. 118-124, 3 ม.ค. 2021.