นิ่มสมบูรณ์ธ. พิษวิทยาของกัญชา. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล, v. 30, n. 2, p. 125-136, 3 ม.ค. 2021.