มนแก้วพ. การทำให้ปัสสาวะเป็นด่างในภาวะพิษจากซาลิไซเลต. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล, v. 30, n. 2, p. 137-148, 3 ม.ค. 2021.