ปกหลัง. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล, v. 30, n. 2, p. 169-170, 3 ม.ค. 2021.