คู่มือ-ขั้นตอน สำหรับผู้แต่ง (Author). วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล, [S. l.], v. 1, n. 1, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/248925. Acesso em: 30 พ.ย. 2022.