แซ่ลิ้ม น.; กฤษณะประสิทธิ์ ป. การใช้ยากลุ่ม statin เป็นยาใช้ภายนอก ในกลุ่มอาการ CHILD . วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล, [S. l.], v. 31, n. 2, p. 177–194, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/249663. Acesso em: 6 ต.ค. 2022.