อิสรไกรศีล ช.; ตุ้มประชา ท. บทบาทของวิตามินอีในโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคไขมันพอกตับ. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล, [S. l.], v. 31, n. 2, p. 159–175, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/249675. Acesso em: 25 ก.ย. 2022.