นิ่มสมบูรณ์ ธ.; นิ่มสมบูรณ์ น. เห็ดพิษ. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล, [S. l.], v. 31, n. 2, p. 73–87, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/249941. Acesso em: 7 ต.ค. 2022.