เลื่อนผลเจริญชัย จ.; สุขสิริวรพงศ์ จ.; เลาหจีรพันธุ์ ม.; จันทร์ต้น ด.; จินากุล น. การศึกษาความคงสภาพของยาเตรียมเฉพาะคราวซิลเดนาฟิลรูปแบบยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทาน. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล, [S. l.], v. 31, n. 1, p. 1–13, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/250869. Acesso em: 9 ธ.ค. 2022.