สุวรรณรัตน์ ร.; ใจสมคม ว. โคลชิซินเหนี่ยวนำให้เกิดอาการปลายประสาทอักเสบในผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง: รายงานกรณีศึกษา. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล, [S. l.], v. 33, n. 3, p. 308–319, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/262249. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.