อิมสมบูรณ์ อ.; สุธีรศานต์ ย.; แก้วกัน พ. ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เกิดภาวะเลือดออกใต้ผิวหนังขนาดใหญ่หลังได้รับยากลุ่มเฮพารินที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล, [S. l.], v. 33, n. 3, p. 320–337, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/263467. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.