ภัทรแสงไทย ล. Perfluorohexyloctane: ทางเลือกใหม่สำหรับโรคตาแห้ง. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล, [S. l.], v. 33, n. 3, p. 422–431, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/264137. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.