“ฉบับเต็ม”. 2021. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 30 (2). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/248548.