“ปกหน้า สารบัญ บทบรรณาธิการ”. 2021. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 30 (2), 91-104. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/248549.