สธนเสาวภาคย์กฤติยา, อริยวังโสอุรารัตน์, และ วิมลสาระวงค์นวภรณ์. 2021. “ความเข้ากันได้ของแคลเซียมกลูโคเนตและโซเดียมกลีเซอโรฟอสเฟตในสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำสำหรับทารกแรกเกิดที่ประกอบด้วยสารละลายกรดอะมิโนในชื่อการค้าอะมิพาเรน”. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 30 (2), 105-17. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/248550.