สธนเสาวภาคย์ กฤติยา, อริยวังโส อุรารัตน์, และ วิมลสาระวงค์ นวภรณ์. 2021. “ความเข้ากันได้ของแคลเซียมกลูโคเนตและโซเดียมกลีเซอโรฟอสเฟตในสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำสำหรับทารกแรกเกิดที่ประกอบด้วยสารละลายกรดอะมิโนในชื่อการค้าอะมิพาเรน”. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 30 (2):105-17. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/248550.