รุ่งเรืองวุฒิเชษฐ. 2021. “พิษวิทยาของพืชกระท่อม”. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 30 (2), 118-24. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/248551.