นิ่มสมบูรณ์ธนพล. 2021. “พิษวิทยาของกัญชา”. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 30 (2), 125-36. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/248552.