มนแก้วพรชนก. 2021. “การทำให้ปัสสาวะเป็นด่างในภาวะพิษจากซาลิไซเลต”. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 30 (2), 137-48. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/248553.