เทียนสุวรรณภาณุพงศ์, และ สรวลเสน่ห์ธนรัตน์. 2021. “TP itrate yase nhibitors: ovel arget for reatment of yslipidemia”. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 30 (2), 149-68. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/248554.