“ปกหลัง”. 2021. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 30 (2), 169-70. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/248555.