“คู่มือ-ขั้นตอน สำหรับผู้แต่ง (Author)”. 2021. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 1 (1). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/248925.