แซ่ลิ้ม นิสา, และ กฤษณะประสิทธิ์ ปรียานุช. 2021. “การใช้ยากลุ่ม Statin เป็นยาใช้ภายนอก ในกลุ่มอาการ CHILD”. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 31 (2):177-94. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/249663.