อิสรไกรศีล ชญานี, และ ตุ้มประชา ทิพยวรรณ. 2021. “บทบาทของวิตามินอีในโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคไขมันพอกตับ”. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 31 (2):159-75. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/249675.