นิ่มสมบูรณ์ ธนพล, และ นิ่มสมบูรณ์ นันทนา. 2021. “เห็ดพิษ”. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 31 (2):73-87. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/249941.