เลื่อนผลเจริญชัย จิราพร, สุขสิริวรพงศ์ จิรพงศ์, เลาหจีรพันธุ์ มณวรัตน์, จันทร์ต้น ดวงใจ, และ จินากุล นันทวรรณ. 2021. “การศึกษาความคงสภาพของยาเตรียมเฉพาะคราวซิลเดนาฟิลรูปแบบยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทาน”. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 31 (1):1-13. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/250869.