สุวรรณรัตน์ รัชดา, และ ใจสมคม วรรณิดา. 2023. “โคลชิซินเหนี่ยวนำให้เกิดอาการปลายประสาทอักเสบในผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง: รายงานกรณีศึกษา”. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 33 (3):308-19. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/262249.