อิมสมบูรณ์ อุรศรี, สุธีรศานต์ ยุดา, และ แก้วกัน พิชชาภา. 2023. “ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เกิดภาวะเลือดออกใต้ผิวหนังขนาดใหญ่หลังได้รับยากลุ่มเฮพารินที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ”. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 33 (3):320-37. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/263467.