ภัทรแสงไทย ลลิลทิพย์. 2023. “Perfluorohexyloctane: ทางเลือกใหม่สำหรับโรคตาแห้ง”. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 33 (3):422-31. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/264137.