“ฉบับเต็ม” (2021) วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล, 30(2). vailable at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/248548 (ืบค้น: 5ธันวาคม2021).